การรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

01 ส.ค. 65

กิจกรรมการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะวันที่ 1 สิงหาคม 2565