การประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

08 มิ.ย. 66

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566