การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

03 พ.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 – 28 เมษายน 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 – 11 โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ “โคราชเมืองสะอาด” เก็บกวาดทั้งจังหวัด การติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน การจัดทำถังขยะเปียก การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคแมลงศัตรูพืช