การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

25 ธ.ค. 66

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่  2  พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา