การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

08 มิ.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566