การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

08 มิ.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566