ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

19 มิ.ย. 67

ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง_0001